Reklama w serwisie Gorliczanin.pl

1. Wizytówka graficzna

Wizytówka graficzna to reklama wielkości 300×300 px wyświetlana w kolumnie po prawej stronie serwisu.

Pozycja wizytówki jest losowa i przy każdym wyświetleniu strony może się zmieniać.
Wizytówką może być zarówno plik graficzny w formacie JPG, PNG, GIF jak i animacja HTML5 lub Flash w formacie SWF.
Możliwe jest przekierowanie po kliknięciu w wizytówkę na zewnętrzną stronę www.
– koszt : 50 zł*
– czas wyświetlania: 1 miesiąc

Projekt reklamy:
– koszt wykonania projektu reklamy statycznej: GRATIS!
– koszt wykonania projektu reklamy dynamicznej (slajdy): 50 zł*

2. Baner graficzny

Baner graficzny to reklama wielkości 590×355 px wyświetlana w górnej, centralnej części strony głównej serwisu.

Możliwe jest przekierowanie po kliknięciu w baner na zewnętrzną stronę www.
– koszt : 300 zł*
– czas wyświetlania: 1 miesiąc

Projekt reklamy:
– koszt wykonania projektu baneru: GRATIS!

PRZY DŁUŻSZEJ WSPÓŁPRACY CENY USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE!

Aby zamówić reklamę w serwisie Gorliczanin.pl należy skontaktować się z działem reklamy:

e-mail: reklama@gorliczanin.pl
tel: 784 515 737

* Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
REKLAMOWYCH W GAZECIE „gorliczanin.pl”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, które należy rozumieć w następujący sposób:

Wydawca – Agencja Reklamowa „Tdesign Center“, tel. 784 514 738, e-mail: info@tdesigncenter.pl

Redakcja – Miesięcznik ogłoszeniowy „gorliczanin.pl“, ul. Narutowicza 3, 38-300 Gorlice, tel. 784 515 737, e-mail: info@gorliczanin.pl

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację ogłoszenia reklamowego w miesięczniku „gorliczanin.pl”

Ogłoszenie reklamowe – treść zgłoszona przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy zamieszczona drukiem w postaci tekstu/zdjęcia/grafiki w miesięczniku ogłoszeniowym „gorliczanin.pl”

Moduł wydawniczy – wielkość powierzchni ogłoszenia reklamowego zgodna z treścią umowy

ZLECENIE OGŁOSZENIA REKLAMOWEGO
§ 2

 1. Zlecanie i zamieszczanie ogłoszeń reklamowych do miesięcznika „gorliczanin.pl” jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin. Zlecenie publikacji ogłoszenia reklamowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zlecenie wykonania ogłoszenia reklamowego dokonywane jest w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Formularz określa moduł wydawniczy, ilość wydań oraz cenę za usługę zgodną z obowiązującym cennikiem bądź ustaloną indywidualnie pomiędzy Wydawcą a Ogłoszeniodawcą.
 3. Zlecenie ogłoszenia reklamowego musi zawierać podpis i pieczęć Ogłoszeniodawcy (jeśli posiada).
 4. Zlecenie ogłoszenia reklamowego uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą podpisania umowy o zamieszczenie ogłoszenia reklamowego pomiędzy Wydawcą a Ogłoszeniodawcą.
 5. Anulowanie zlecenia ogłoszenia reklamowego wymaga formy pisemnej (fizycznie doręczonej do siedziby Wydawcy bądź dostarczonej w formie skanu na adres mailowy).
 6. Anulowanie zlecenia ogłoszenia reklamowego musi zawierać dane Ogłoszeniodawcy, podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć Ogłoszeniodawcy (o ile taką posiada).
 7. W przypadku anulowania zlecenia ogłoszenia reklamowego w terminie:
  1. do 7 dni od momentu zawarcia umowy o zamieszczenie ogłoszenia reklamowego Ogłoszeniodawca ponosi karę w wysokości 20% netto całości kosztów związanych z publikacją ogłoszenia reklamowego.
  2. powyżej 7 dni od momentu zawarcia umowy o zamieszczenie ogłoszenia reklamowego Ogłoszeniodawca ponosi karę w wysokości 100% netto całości kosztów publikacji ogłoszenia reklamowego.
 8. Pozostałe zmiany dotyczące zlecenia dotyczące ogłoszenia reklamowego wymagają zmian w formie pisemnej/ustnej w terminie wcześniejszym niż 3 dni przed planowanym zamknięciem wydania.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY
§ 3

 1. Jeżeli Ogłoszeniodawca dostarcza gotową treść ogłoszenia reklamowego, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń reklamowych.
  1. Jeżeli Ogłoszeniodawca dostarcza gotową treść ogłoszenia reklamowego, Wydawca nie podejmuje się sprawdzania ogłoszenia pod względem jego zgodności z prawem osób trzecich.
  2. Wydawca nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo nie drukowania ogłoszeń reklamowych sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zasadami programowymi Wydawcy.
 2. W sytuacji, kiedy Ogłoszeniodawca zleca Wydawcy wykonanie projektu ogłoszenia reklamowego na podstawie dostarczonych materiałów bądź bez dostarczania materiałów reklamowych, Wydawca może naliczyć dodatkowe koszty związane z wykonaniem projektu ogłoszenia reklamowego. Koszty projektu określa treść umowy o ogłoszenie reklamowe.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia ogłoszenia reklamowego lub odstąpienie od jego wykonania z przyczyn niezależnych od Wydawcy/Redakcji, w szczególności: strajków, decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi, eksplozji), awarii sieci Internet lub energetycznej.
 4. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenia ogłoszenia reklamowego, jeżeli nie otrzymał lub otrzymywał z opóźnieniem płatność za zamieszczoną wcześniej reklamę/ogłoszenie.
 5. Dane osobowe podane w czasie rejestracji przechowywane są i przetwarzane przez Wydawcę w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133,  poz. 883 z późn. zm.).

PRAWA I OBOWIĄZKI OGŁOSZENIODAWCY
§ 4

 1. Jeżeli Ogłoszeniodawca dostarcza gotową treść ogłoszenia reklamowego, ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów, w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w ogłoszeniu reklamowym.
 2. Jeżeli Ogłoszeniodawca dostarcza gotową treść ogłoszenia reklamowego, po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w ogłoszeniach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Złożenie przez Ogłoszeniodawcę zamówienia na ogłoszenie reklamowe jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie reklamowe nie jest sprzeczne z prawem (m. in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

WARUNKI REALIZACJI
§ 5

 1. Publikacja ogłoszenia reklamowego dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia, zawartego w treści umowy o zamieszczenie ogłoszenia reklamowego.
 2. Ogłoszenia reklamowe można dostarczać do Redakcji w formie elektronicznej na adres: info@gorliczanin.pl

PŁATNOŚCI
§ 6

 1. Za zamówione ogłoszenie reklamowe Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy dotyczącej ogłoszenia reklamowego.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dokonać płatności w sposób wynikający z podpisanej umowy o zamieszczenie ogłoszenia reklamowego. Podane w zamówieniu wartości są wartościami netto, do których doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących stawek. Sposoby płatności:
  1. płatność z góry – jednorazowo, pełna kwota, na jaką została zawarta umowa.
  2. płatność miesięczna – miesięcznie, po każdorazowym ukazaniu się kolejnego numeru miesięcznika ogłoszeniowego „gorliczanin.pl”
  3. inna forma płatności – forma ustalona indywidualnie pomiędzy Wydawcą a Ogłoszeniodawcą określona w polu „Uwagi”

REKLAMACJE
§ 7

 1. Jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, należy zgłaszać (telefonicznie lub e-mailem) osobie, która przyjmowała zamówienie na kontakt wskazany w umowie dotyczącej ogłoszenia reklamowego.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie/negatywnie w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Gorlicach.
Udostępnij: