Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Gorlicki Serwis Ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://gorliczanin.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określanym w tym regulaminie jako „serwis”.

2. Właścicielem serwisu i Administratorem Danych Osobowych jest firma TDESIGN CENTER Tomasz Dobek, dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”.

3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która korzysta z serwisu za pośrednictwem sieci internet, na zasadach określonych w regulaminie. Użytkownikiem może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, bądź osoba, która ukończyła 13 lat i oferuje zawarcie umowy w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego (np. do wysokości kieszonkowego).

4. Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w publikowanych ogłoszeniach. Regulamin i wszelkie jego zmiany są dostępne w serwisie gorliczanin.pl

5. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis. Użytkownik ma prawo przeglądania i modyfikacji jego danych osobowych, jak również prawo żądania usunięcia tych danych, prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze cofnąć.

6. Dane gromadzone przez serwis będą udostępniane na stronach serwisu gorliczanin.pl oraz w formie drukowanej w miesięczniku gorliczanin.pl.
Miesięcznik gorliczanin.pl jest zarejestrowany w rejestrze czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny, 33-300 Nowy Sącz, ul. Pijarska 3.
Do przetwarzania wykorzystywane będą następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

7. Ogłoszenie – wpisana przez Użytkownika informacja dotyczące zawarcia umowy cywilnoprawnej (zaproszenie do zawarcia umowy cywilnoprawnej: kupna sprzedaży, zamiany, bądź innej nazwanej bądź nienazwanej umowy) zamieszczane w Gorlickim Serwisie Ogłoszeniowym, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Ogłoszenie może być zapisane w dowolnym języku, lecz istotne warunki ogłoszenia muszą być podane równocześnie w języku polskim. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług. Tytuł ogłoszenia musi być w języku polskim.

8. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od umieszczenia ogłoszenia odstąpić bez podania przyczyny od świadczenia usługi przez serwis, przez stosowne oświadczenie na piśmie, bądź w przypadku posiadania zarejestrowanego konta w serwisie, w ustawieniach konta.

9. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Stosowną umowę ustną, pisemną bądź zawartą drogą elektroniczną strony zawierają poza serwisem. Odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na użytkownikach serwisu – stronach umów cywilnoprawnych. Serwis gorliczanin.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.

10. Informacje zawarte na stronach serwisu gorliczanin.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.

11. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie gorliczanin.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.

12. Niedozwolone jest również oferowanie lub reklamowanie następujących towarów/usług:

12.1 organów ludzkich,

12.2 broni,

12.3 narkotyków i podobnych substancji psychoaktywnych,

12.4 materiałów pornograficznych i akcesoriów erotycznych,

12.5 towarów uzyskanych w sposób niezgodny z prawem,

12.6 towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,

12.7 treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,

12.8 towarów które nie istnieją,

12.9 ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,

12.10 towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,

12.11 produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,

12.12 alkoholu oraz wyrobów tytoniowych,

13. Serwis ma prawo do nieakceptowania oraz usuwania ogłoszeń, które:

13.2 są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,

13.2 informują o proponowanej pracy bądź współpracy, bez względu na jej formę prawną, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować danego ogłoszeniodawcy, tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby,

13.3 obrażają, oczerniają, komentują usługi, firmy, osoby,

13.4 zostały umieszczone przez jednego użytkownika w liczbie większej niż 10 jednocześnie, lub gdy ogłoszenie tego samego użytkownika o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu,

13.5 zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych.

14. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

14.1 treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia, chyba że zainteresowane osoby poinformowały serwis o treściach niezgodnych z regulaminem,

14.2 zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,

14.3 za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie gorliczanin.pl zostaną wykorzystane.

15. Rezerwujemy prawo do:

15.1 usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,

15.2 modyfikowania niniejszego regulaminu, ogłaszając o tym na stronach serwisu gorliczanin.pl. Zmiany regulaminu nie dotyczą ogłoszeń umieszczonych przed zmianą,

15.3 czasowego przerywania pracy serwisu, ze względu na działanie siły wyższej, bądź niezbędne prace konserwacyjne i modyfikacje systemu komputerowego,

15.4 zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, z powiadomieniem użytkowników min. 30 dni wcześniej.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018r.