Pracownik ochrony

 

Pakiet antywirusowy - TDesign Center
Agencja Reklamowa Gorlice - TDesign Center ul. Narutowicza 3
The Rock Shooting Training
Cross Box Gorlice
Look'n'Roll Salon Fryzjerski Gorlice

Zatrudnię kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz pracowników ochrony bez uprawnień. Praca na terenie Gorlic. CV proszę kierować na adres e-mail.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „GROM”
(zwane dalej Firma „GROM”) informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu
prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Wskazanie administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe,
jest Pan Mariusz Śmierciak właściciel firmy Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „Grom” z siedzibą w Nowym Sączu,
adres: ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz.
2) Możliwości kontaktu z administratorem
Mogą Państwo napisać do administratora danych osobowych naszej firmy. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: grom@grom-ochrona.pl
adres pocztowy: ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz
3) Źródło pozyskiwania danych osobowych
Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją umowy ochrony obiektu.
4) Cele przetwarzania danych osobowych
Firma „GROM” przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu podjęcia koniecznych działań niezbędnych
do wykonania umowy między Państwem jako kontrahentem Firmy „GROM” a Firmą „GROM”, a dodatkowo:
a) w celach związanych z rozwojem biznesu, w tym w szczególności w celach związanych z udziałem w przetargach a także
z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną Firmy „GROM” np. Uzyskane referencje z należycie
wykonanych usług.
b) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Firmę „GROM”, a także innych
wniosków i zapytań skierowanych do Firmy „GROM”,
c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także
postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed
roszczeniami;
W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie
i celu określonym w treści zgody.
5) Wymóg podania danych osobowych Firmie „GROM”
Podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Państwem a Firmą
„GROM”. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności,
przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług przez Firmę „GROM”.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6) Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów tj. w zakresie
realizacji umowy między Państwem a Firmą „GROM” do czasu rozwiązania umowy.
7) Prawa osoby, której dane dotyczą
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Firmę „GROM” przysługują odpowiednie prawa wynikające
z RODO. W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, dane nie są już
niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą,
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla
swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której
dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędn

Udostępnij:

19 kwietnia 2022 14:42

2 dni, 21 godzin

BranżaOchrona
Typ umowyUmowa o pracę
Wymiar pracyPełny etat
Nr telefonu607369592
Adres e-mailmarketing@grom-ochrona.pl
Strona internetowagrom@grom-ochrona.pl
GardenLook - Kompleksowe Usługi Ogrodnicze
POLA - producent bielizny niemowlęcej i ubranek dziecięcych
RETANA - Płyty meblowe - Akcesoria meblowe - Bogata oferta