Pracownik ochrony

 

Pakiet antywirusowy - TDesign Center
Agencja Reklamowa Gorlice - TDesign Center ul. Narutowicza 3
The Rock Shooting Training
Cross Box Gorlice
Look'n'Roll Salon Fryzjerski Gorlice

Zatrudnimy
-Kwalifikowanych pracowników ochrony z pozwoleniem na broń palną,
-Kwalifikowanych pracowników ochrony,
-Portierów/dozorców z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Praca od zaraz. Podania proszę kierować wyłącznie na adres e-mail: marketing@grom-ochrona.pl.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych
jest Pan Mariusz Śmierciak właściciel firmy Elitarne Biuro Ochrony Biznesu „Grom” z siedzibą w Nowym Sączu,
adres: ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz.
Mogą Państwo napisać do administratora danych osobowych naszej firmy. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: grom@grom-ochrona.pl
adres pocztowy: ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz
3) Źródło pozyskiwania danych osobowych
Otrzymamy je bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją umowy
4) Cele przetwarzania danych osobowych
Firma „GROM” przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu podjęcia koniecznych działań niezbędnych
do wykonania umowy między Państwem jako pracownikiem Firmy „GROM” a Firmą „GROM”, a dodatkowo:
a) w celach związanych z rozwojem biznesu, w tym w szczególności w celach związanych z udziałem w przetargach a także z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną Firmy „GROM” np. Uzyskane referencje z należycie wykonanych usług.
b) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Firmę „GROM”, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Firmy „GROM”,
c) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
W innych przypadkach, Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) Wymóg podania danych osobowych Firmie „GROM”
Podanie przez Państwa danych osobowych może być warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Państwem a „Firmą GROM”. Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6) Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów tj. w zakresie realizacji umowy między Państwem a Firmą „GROM” do czasu rozwiązania umowy.
7) Prawa osoby, której dane dotyczą
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Firmę „GROM” przysługują odpowiednie prawa wynikające
z RODO. W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej
z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Firmy „GROM”.
7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W zakresie, w jakim udzielona została zgoda
na przetwarzanie danych osobowyc

Udostępnij:
BranżaOchrona
Typ umowyUmowa o pracę
Wymiar pracyPełny etat
Nr telefonu607369592
Adres e-mailmarketing@grom-ochrona.pl
Strona internetowahttp://www.grom-ochrona.pl
GardenLook - Kompleksowe Usługi Ogrodnicze
POLA - producent bielizny niemowlęcej i ubranek dziecięcych
RETANA - Płyty meblowe - Akcesoria meblowe - Bogata oferta